Århus Riffelskytte Klub

Samværspolitik

1 Formål

1.1  Når mange mennesker skal være fælles om at være med i en skytteklub er
       det rimeligt at nogle spilleregler (adfærdsnormer), så alle medlemmer og
       andre (bl.a. forældre til børn) kan have en god oplevelse gennem klubbens
       virke.

1.2 Meget beror på sund fornuft, og alt kan ikke nedskrives, men alligevel
       finger Århus Riffelskytte Klub det rigtigt, at nedskrive nogle af de
       principper, der gælder for samværet i Århus Riffelskytte Klub.
       Ved at nedskrive principperne og ved at de er tilgængelige for alle, rettes           fokus mod emnet.
       Derfor har bestyrelsen formuleret en samværspolitik.

2 Omgangstone

       Mobning er uacceptabelt. Sjofle bemærkninger og nedgørende
       kommentarer accepteres derfor ikke, og det gælder såvel ledere som
       medlemmerne indbyrdes. En ordentlig omgangstone gælder ikke kun
       internt i foreningen, men også overfor andre, f.eks. ved stævner og
       udekampe. Der skal altid vises respekt overfor andre. Århus Riffelskytte
       Klubs medlemmer skal altid være repræsentant for de værdier som Århus
       Riffelskytte Klub står for.

3 Adfærdsregler

3.1 Der skal altid vises respekt for det enkelte medlems selvværd.

3.2 På ture med overnatning skal der mindst være to ledere med.

3.3 Nye ledere skal ikke alene have ansvar for en gruppe børn

3.4 Ledere, forældre og skytter skal ved kørsel med andre i Århus Riffelskytte
       Klubs regi udvise god adfærd. Normalt bør urutinerede ikke køre bil med
       andre for klubben, men er det nødvendigt skal der være en voksen leder
       med i bilen eller bilen skal køre bag en anden bil.

3.5 For at forebygge tyveri bør der altid tilbydes opbevaring af værdi-
       genstande. Dyrt tøj eller udstyr bør skytten selv tage vare på.

4 Alkohol. Doping. Rygning.

4.1 Alkohol og skydning hører ikke sammen. Før og under skydning bør der
       derfor ikke indtages alkohol. Efter skydning er det i orden at “få en øl
       sammen”, men man skal altid vise respekt for andre. Der må ikke serveres
       alkohol for unge under 18 år.

4.2 Århus Riffelskytte Klub er gennem sit medlemskab af DGI-Skydning og
       Dansk Skytte Union underlagt de til enhver tid gældende dopingregler, og
       har pligt til at underkaste sig dopingkontrol.

4.3  I Århus Riffelskytte Klub er der både rygere og ikke-rygere. Rygning i
       opholdslokaler skal foregå hensynsfuldt. Der aftales overordnet hvilke
       lokaler og aftener der må ryges/ikke ryges. Der må aldrig ryges på selve
       standpladsområdet/skydebanen og boksområde. I Skytternes Hus er der
       total rygeforbud.

5 Seksuelle krænkelser

5.1 Det er altid vigtigt at respektere andres blufærdighed.

5.2 Århus Riffelskytte Klub tjekker ledere, der har ansvar for unge under 15 år,
       gennem indhentelse af såkaldt “børneattest” i Kriminalregistret.
       Tjek gennemføres efter de lovbestemte regler herom.

5.3 Det er vigtigt, der gribes ind overfor upassende adfærd. Oplever man noget
       sådant skal man straks kontakte et bestyrelsesmedlem, der så vil tage sig
       af det videre forløb.
       Hvis der konstateres overgreb eller begrundet mistanke om overgreb,
       kontrakter bestyrelsen sin hovedorganisation, DGI-Skydning, for at få råd
       og vejledning om, hvordan sagen håndteres.

5.4 Det er efter lovgivningen ikke tilladt for en leder at have et forhold til et
       medlem under 18 år – heller ikke for den 19-årige træner og den 17-årige
       skytte.
       Hvis noget sådant opstår skal bestyrelsen sikre, at den 19-årige ikke er
       leder for den 17-årige.

6 Konsekvenser af overtrædelse af
samværsreglerne

       Det er bestyrelsen, der fastsætter samværsreglerne, og det er også
       bestyrelsen, der tager stilling til konsekvenser, hvis der konstateres brud
       på reglerne. Den ansvarlige leder kan i første omgang træffe de
       nødvendige forholdsregler.
       Sanktionen i den enkelte sag skal altid afpasses efter forseelsens
       betydning.